Klachtenreglement

Wij nemen commentaar over onze organisatie altijd serieus.

Wij hebben een bezwaren- en klachtenreglement, waarin wordt beschreven wat u moet doen als u bezwaren of klacht heeft. Naast algemene voorwaarden staat hierin beschreven hoe te handelen ingeval van onvrede.

Algemen bepalingen.

Artikel 1

Organisatie Caballus bewindvoering.

Bewindvoerder: door de rechtbank benoemde bewindvoerder.

Cliënt(e): een onderbewind gestelde.

Bezwaar: een schrijven over onvrede, betreffende de dienstverlening van Caballus - bewindvoering.

Klacht: een schriftelijk en als klacht ingediende uiting van onvrede.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Caballus - bewindvoering.

Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien te zijn van het volgende: naam en adres van de melder, datum van vermelding van de klacht en omschrijving van de klacht.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld. Uiteraard tracht Caballus - bewindvoering het bezwaar in overleg met de cliënt op te lossen. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij een klacht indienen.

De organisatie archiveert de bezwaren- en klachtenformulieren.

  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com